Choď na obsah Choď na menu
 

 

 

Propozície 2012

 

 
8. ročník vytrvalostného preteku horských bicyklov v oblasti Málinskej priehrady a Stolických vrchov.

 

 Maratón bude súčasťou nasledujúcich sérií:

Cyklomaratónska  séria 2012: Medzinárodná séria 14 MTB pretekov

 Slovenský pohár: Séria pretekov s licenciou SZC.

 

 Usporiadateľ:  Obec Málinec, Mikroregión Hornohrad

 

 Termín a štart:          SOBOTA 28.7.2012

                         10,00 hod. - dlhá trať- kategórie MD,SD,VD,ŽD, SP muži a ženy

                         11,00 hod. - krátka trať - kategórie MK,SK,VK,ŽK,DK,LK,KaK,JrK,KtK,W2K,

                                            SP juniori a juniorky

                         11,20 hod. - hobby trať - kategórie HM,HŽ, RD

 

Miesto štartu a cieľa:    Obec Málinec okr. Poltár   - futbalový štadión

 

Kategórie:        MD- muži 19-39 rokov  ( maratón)

                       SD – muži seniori 40-49 rokov (maratón)

                       VD-  muži veteráni  50 - 59 rokov ( maratón)

                       ŽD-  ženy od 19 –bez rozdielu veku (maratón)

                       MK – muži 19-39 rokov ( polmaratón)

                       SK – muži seniori 40-49 rokov (polmaratón)

                       VK- muži veteráni  50 - 59 rokov ( polmaratón)

                       ŽK- ženy 19-39 rokov (polmaratón)

                       DK- ženy dámy  40-49 rokov (polmaratón)

                       LK- ženy Ladies nad 50 rokov (polmaratón)

                       KJK- dievčatá  15 –18 rokov (polmaratón)

                       KtK- kadeti  15 -16 rokov (polmaratón)

                       JrK- juniori 17 - 18 rokov (polmaratón)

                       W2K- muži veteráni nad 60 rokov (polmaratón)

                       HM – hobby muži bez rozdielu veku  17 km

                       HŽ – hobby ženy bez rozdielu veku    17 km

                       RD – rod. družstvo 17 km (rodič+dieťa, manželia, súrodenci,

                       pokrvní príbuzní)

 

Slovenský pohár (SP):

                       Muži nad 19rokov, dlhá trať

                       Ženy nad 19 rokov, dlhá trať

                       Juniori do 18 rokov, krátka trať

                       Juniorky do 18 rokov, krátka trať

 

Pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu.

 

Dĺžka trate:      Maratón  -      75 km, celkové prevýšenie cca 2600m   ( 1 okruh )

                       Polmaratón-   50 km, celkové prevýšenie  cca 1600m ( 1 okruh )

                       Hobby a RD -  17 km, celkové prevýšenie cca 200 m

Prihlášky:        cez ON-LINE prihlasovací systém na www.cyklo.sao-tatry.sk

Štartovné:      13 eur  prihlásení a zaplatení do 30.6.2012

                      15 eur prihlásení  a zaplatení do 20.7. 2012

                      17  eur  pri platbe po 20.7.2012 a pri prezentácii bez suveníru     

                       Prvých 100 prihlásených obdrží praktický darček!        

                       V kategórii hobby-rodinné družstvo sa platí len 1štartovné za družstvo.

                       Štartovné na číslo účtu:  1335549155/0200 VÚB banka, a.s Poltár

                       Var. symbol :   dátum narodenia v tvare DDMMRRRR

                       Do poznámky : meno a priezvisko pretekára

                       Poštovou poukážkou na adresu: Mikroregión Hornohrad, 985 25 Málinec


Doklad o zaplatení štartovného priložte k prihláške, prípadne ju majte pre prípad nezrovnalostí na prezentácii so sebou!!!!!

Upozornenie: Štartovné sa v prípade neúčasti na preteku nevracia!

 Prezentácia:       28. júla  od 7.00 hod na mieste štartu ( futbalový štadión obce Málinec)

Prezentácia sa končí pol hodinu pred štartom. Prihlasovanie po tomto čase nebude možné ! Pri prezentácii je potrebné odovzdať vyplnenú a podpísanú prihlášku.

Lekárska prehliadka:        Organizačný výbor doporučuje pretekárom absolvovať lekársku prehliadku.  Podaním  vlastnoručne podpísanej prihlášky pretekár potvrdzuje   zdravotnú schopnosť  absolvovať pretek. Všetci účastníci sa zúčastnia podujatia na vlastné nebezpečie.

 Ubytovanie:        Ubytovanie a dopravu  usporiadateľ nezabezpečuje.

 Štartovné čísla:   Budú vydané pretekárovi pri prezentácií .

Občerstvenie:        3 x občersvovacia stanica  na trati

                            1x občerstvovacia stanica v cieli

                            Po preteku jedlo a nápoj.

Protesty:               Prijme hlavný rozhodca písomne s vkladom 10 eur do 15 minút po

                            zverejnení výsledkov.

Odstúpenie počas preteku:              Pri odstúpení z preteku je pretekár povinný ohlásiť odstúpenie a odovzdať štartovné číslo na najbližšej kontrole alebo v cieli preteku. Odstúpenie z preteku signalizuje pretekár aj zložením ochrannej prilby.

Diskvalifikácia:        Pretekár , ktorý predčasne odštartuje , neprejde všetkými

                              kontrolami. Nešportové správanie počas preteku, zložená

                              ochranná prilba počas preteku je dôvodom na diskvalifikáciu.

Vyhlásenie  víťazov:          Do 10 min. po prejdení posledného pretekára cieľom v priestoroch štartu a cieľa . Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť čas vyhlásenia víťazov,

 Ceny:                    Prví traja z každej kategória obdržia vecné ceny.

Tombola:              Po vyhlásení víťazov bude žrebované vecné ceny pre všetkých

                               pretekárov, ktorí sa zúčastnili preteku.

 Označenie trate:  Červeno bielymi  páskami , smerovými šípkami  a regulovčíkmi

Zdravotné zabezpečenie:  Počas preteku bude zabezpečená lekárska zdravotná pomoc.

Všeobecne:           Preteky sa riadia pravidlami SZC a konajú sa za plnej cestnej premávky , každý účastník musí dodržiavať pravidlá  cestnej premávky.  Pretekár je povinný počas preteku používať ochrannú prilbu. Podujatie sa uskutoční za každého počasia, v prípade nepriaznivých podmienok si usporiadateľ vyhradzuje právo na zmenu trasy a skrátenie trate.  Každý pretekár je povinný mať so sebou doklady totožnosti a preukaz poistenca. Každý pretekár musí mať bicykel v dobrom technickom stave. Usporiadateľ nezodpovedá pretekárovi za škody vzniknuté nedodržaním pravidiel a predpisov , alebo zlým technickým stavom bicykla , alebo podcenením svojich fyzických schopností. Každý pretekár je povinný dodržiavať pokyny usporiadateľov. Ak pretekár opustí trať z hocijakých príčin, musí sa vrátiť na trať v tom istom bode ako ju opustil. Mimo vyznačené občerstvovacie stanice nie je dovolené vyhadzovať akýkoľvek odpad.

 

 

Kontakty na usporiadateľov:     

                      Jozef Sakala, tel. 0903 521344, email: starosta.uhorske@ma-net.sk

                      Ing, Ivan Ďuriška, tel. 0903 740039, email: ivan.duriska@svp.sk

                      Ing. Igor Ďuriška, tel. 0907 807071, email: duriska.igor@gmail.com